Publication

Your text...

 

{tab Coordinator}

ACADEMY OF CONTEMPORARY ISLAMIC STUDIES (ACIS)

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

 

FALSAFAH

  • Setiap individu mampu mencapai kecemerlangan melalui pemindahan ilmu serta penerapan nilai-nilai murni agar menjadi graduan profesional yang berupaya mengembangkan ilmu dan membangunkan diri, masyarakat dan negara.

 

VISI

  • Menjadikan UiTM sebuah universiti unggul yang berteraskan kesarjanaan dan kecemerlangan akademik bagi menerajui dinamisme bumiputera dalam semua bidang profesional bertaraf dunia supaya terlahir graduan yang berdaya saing, global dan beretika.


MISI

  • Mempertingkatkan keilmuan dan kepakaran bumiputera dalam semua bidang menerusi penyampaian program profesional, penyelidikan serta penglibatan khidmat masyarakat yang berlandaskan kepada nilai murni dan etika keprofesionalan.


OBJEKTIF

Akademi Pengajian Islam Kontemporari (ACIS) beriltizam untuk:

  • Memperkukuhkan penyebaran ilmu dan kefahaman Islam melalui program akademik dan non-akademik yang berkualiti;
  • Menawarkan program dan kursus akademik yang berteraskan Islam dalam pelbagai bidang pengajian kontemporari;
  • Merealisasikan perkongsian kepakaran, kesarjanaan, perundingan, perkhidmatan dan penyelidikan bertaraf nasional dan antarabangsa;
  • Memperkasakan pengurusan filantropi warga universiti secara sistematik dan efisen;
  • Menghasilkan graduan yang holistik dan keboleh pasaran dalam pelbagai bidang kerjaya; dan
  • Mengaplikasi teknologi terkini dalam pengajaran, pembelajaran dan khidmat kemasyarakatan.